Tema (SUB)Kultura

Teke w nocy žywjenja gódny

 

Chóśebuz ma bogatu a pódpěrje gódnu subkulturu, njasona pśez towaristwa, cesne amty a komercielne pórucenja. Liche rozwijanje jo jasny faktor za žywjeńsku kwalitu, integratiwne pórucenja a swójsku statkownosć, pśeto wósebnje how pódpěruju platformy tu zgromadnosć, kenž jo za wuměnu wjelgin wažna.

SUB stoj za wutwaŕ rumow, aby mógło te struktury zdźaržaś a pódpěrowaś. Chóśebuz trjeba, wósebnje pśed slězynu měsćańskeje transformacije a strukturneje změny, městna za zwězanje do seśow, za wuproběrowanje nowych bydleńskich formow a pódpěrujuce pórucenja za nowe załoženja. Nocny šołta by mógał prědny kšac takeje kooperacije byś, ale njamóžo zaměr byś.

Koncepty za mjazywužywanje proznje stojecych zawodnych rumow, w nejžlěpšem paźe mimo najma, su rowno pód tymi stawnje se změnjajucymi wuměnjenjami dobra móžnosć, za mało pjenjez rumy za kulturu realizěrowaś. Wutwaŕ komunikacije mjazy kulturnje twórjecymi a amtami jo jasny zaměr, rowno tak ako wólažćenja w běrokratiskem wótběgu, teke pśez pórucenja wobradowanja wót boka města.

Drozyne, wejsne, běrtelowe/kwartěrowe a campusowe swěźenje su z našogo wida kuždeje pódpěry gódne, aby lokalnu zgromadnosć a wězanje do seśi pódpěrowali. Zarědowanja ako měsćański swěźeń słušaju zasej do rukow kulturnje twórjecych. 

Cannabis modelowe město Chóśebuz. My smy tak liche.

Modelowy projekt pśedstajijo šansu za město Chóśebuz, prědownica byś a konopjowu politiku pśichoda aktiwnje sobu wugótowaś. Naraźenje SUB by było wótedaśe konopja w licencěrowanych modelowych wobchodach na dorosćonych wobydlarjow * kaje modelowego města Chóśebuz wobgranicowaś. „Cannabisowy turizm“ njeby se z tym bójał.

detaile se woglědaś

Pódpěrajśo nas

Zgromadnje za wobydlarjam blisku politiku w Chóśebuzu

Wěrnosć jo, wólbne wójowanje jo droge. Comy napšawdu něco dojśpiś w tom měsće a za to trjebamy pódpěru. W Quasimonje, w Mugfugu, fango abo we wjele drugich městnach su za to naše pósćiwańske głažki. Jich wjelikomyslna pódpěra zmóžnijo nam, našo město zgromadnje wugótowaś a nastupnosći wšyknych wobydlaŕkow a wobydlarjow prědk stajiś. Kuždy pśinosk licy, aby žywy a wjelebocny pśichod za Chóśebuz stwórił. Cyńśo sobu a pomagajśo nam pśi tom, politiku zwopšawdniś. Zgromadnje móžomy mócnu zgromadnosć natwariś a město formowaś, kenž wšym słuša.

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.