SUB-Tema Kultura

Cannabis modelowe město Chóśebuz.
My smy tak wólne.

Lětźasetki dłujki zakaz konopja njejo k žyconym wuslědkam wjadł.

Njejo se raźiło, carne wiki zatrěś abo rizika wužywarjam, wósebnje za źiśi a młodostnych, miniměrowaś. Pśed toś teju slězynu jo konopowa kazń prědna kšaceń, aby nic jano strowotniski šćit, ale teke šćit źiśi a młodostnych skšuśił. Wuwześe konopja z kazni wó wopowadła twóri pśi tom zakład za etablěrowanje kwalitatiwnych standardow, rozmějobneje produkcije a wótedaśa ako teke rozswětlenje a prewentacija. Dłujkodobnje buźo akle to aktiwne wójowanje pśeśiwo ilegalnym wikam zmóžniś.

Pśedpołožona pšosba kněžaŕstwa rědujo prědny słup planowanego dwójo-słupa konopisLiberalizacije a ma pśichodnje priwatne a towarišnostne swójske kubłanje konopja w za to załožonych towaristwach, tak pomjenjonych „konopjowych socialnych klubow“, dowóliś.

Z „2. słupom“ ma se we wubranych modelowych městach teke komercielny wótedawk na šyroku ludnosć wuproběrowaś a wustatkowanje tych komercielnych konopisL-liderowych rjeśazow na strowotniski a młoźinski šćit ako teke na Carne wiki wědomnostnje pśewóźowaś, pśepytowaś a ewaluěrowaś.

Modelowy projekt pśedstajijo šansu za město Chóśebuz, prědownica byś a konopjowu politiku pśichoda aktiwnje sobu wugótowaś. Naraźenje SUB by było wótedaśe konopja w licencěrowanych modelowych wobchodach na dorosćonych wobydlarjow * kaje modelowego města Chóśebuz wobgranicowaś. „Cannabisowy turizm“ njeby se z tym bójał.

Trajne slědk tłocenje Carnych wikow jo jano z akterami góspodaŕstwa móžne.

Pśigranjański partnaŕ za toś tu temu:​

Robert Amat Kreft

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.