pśinoski a posta

Aktuele wót a pśez SUB

W toś tom wobłuku namakajośo zapśimujuce nowosći a zajmne pśinoski kołowokoło SUM – Socialna změna Chóśebuz. Zgóńśo wěcej wó našych aktualnych projektach, iniciatiwach a zarědowanjach, kótarež našo město Chóśebuz doprědka pśinjasu. Pódnurśo se do swěta politiskego angažementa a wótekšyjśo, kak móžomy zgromadnje žywy a wjelebocny pśichod za našo město wugótowaś. Pśewóźćo nas pó toś tej droze a pśinjasćo rady Waše ideje.

SUB pśi bergaŕskem forumje

SUB pśi bergaŕskem forumje

Bergaŕski forum póbitujo bergarjam Chóśebuza móžnosć, swóje pšašanja a pśispomnjeśa wótpowědnym stronam pśinjasć. Nade Maniouneh buźo SUM pśi toś tom zarědowanju zastupowaś. Bergarski forum wótmějo se stwórtk, 30. maja zeger 19:00 zeger na city-žurli...

SUB @ tykańc za wšych

SUB @ tykańc za wšych

2. junija se zejźomy za demokratisku a solidarisku Bramborsku. Pjac tykańc a pśiź z kuždego njebjaskego směra *, zbliska a zdaloka do Chóśebuskego centruma. Sedni se sobu na nejdlejšu kafejowu toflu Łužyce a buź źěl nejrědnjejšych kafejowych wěncow zewšym....

Pódpěrajśo nas

Zgromadnje za wobydlarjam blisku politiku w Chóśebuzu

Wěrnosć jo, wólbne wójowanje jo droge. Comy napšawdu něco dojśpiś w tom měsće a za to trjebamy pódpěru. W Quasimonje, w Mugfugu, fango abo we wjele drugich městnach su za to naše pósćiwańske głažki. Jich wjelikomyslna pódpěra zmóžnijo nam, našo město zgromadnje wugótowaś a nastupnosći wšyknych wobydlaŕkow a wobydlarjow prědk stajiś. Kuždy pśinosk licy, aby žywy a wjelebocny pśichod za Chóśebuz stwórił. Cyńśo sobu a pomagajśo nam pśi tom, politiku zwopšawdniś. Zgromadnje móžomy mócnu zgromadnosć natwariś a město formowaś, kenž wšym słuša.

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.