Tema wobźělenja byrgaŕkow a byrgarjow

Transparenca a participacija

Zmócnjenje wobźělenja byrgaŕkow a byrgarjow w komunje jo rozsuźecego wuznama, dokulaž ma wjeliku licbu positiwnych wustatkowanjow na lokalnu zgromadnosć a demokratiske žywjenje. Dogromady pśinosujo wobźělenje bergaŕkow a bergarjow k tomu, žywu, inklusiwnu a demokratisku towarišnosć na lokalnej rowninje pódpěrowaś. Jo wažne, mechanizmy participacije twóriś.

Změna wjelikosći frakcijow

Wjelikosć frakcijow dej zasej chóśebuskej towarišnosći wótpowědaś. Wjelikosć musy se zasej na dwa wrośiś.
Wobtwarźenje:

1. Wětše zastupjenje: z dwěma głosoma maju mjeńše partaje abo lisćinowe zjadnośeństwa lěpšu šansu w parlamenśe zastupjone byś. To zmóžnijo šyršu politisku wjelerakosć a lěpše glědałko wšakorakich zajmow a měnjenjow wobydlaŕstwa.

2. Rownowaga mócy: Pómjeńšenje wjelikosći frakcije na dwa głosa zmóžnijo mjeńšym partajam, wětšu rolu pśi rozsudach měś a efektiwnjejšu kontrolu wó měsćański parlament wugbaś. To zmócnijo demokratisku rownowagu a reducěrujo pśemócne nakopjenje mócy pśez wětše partaje (teke afd)

rozgranjański partnaŕ: Robert Amat Kreft

Pódpěrajśo nas

Zgromadnje za wobydlarjam blisku politiku w Chóśebuzu

Wěrnosć jo, wólbne wójowanje jo droge. Comy napšawdu něco dojśpiś w tom měsće a za to trjebamy pódpěru. W Quasimonje, w Mugfugu, fango abo we wjele drugich městnach su za to naše pósćiwańske głažki. Jich wjelikomyslna pódpěra zmóžnijo nam, našo město zgromadnje wugótowaś a nastupnosći wšyknych wobydlaŕkow a wobydlarjow prědk stajiś. Kuždy pśinosk licy, aby žywy a wjelebocny pśichod za Chóśebuz stwórił. Cyńśo sobu a pomagajśo nam pśi tom, politiku zwopšawdniś. Zgromadnje móžomy mócnu zgromadnosć natwariś a město formowaś, kenž wšym słuša.

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.