Tema integracija a migracija

Wót tšacha k móžnosćam

SUB se zasajźijo za wótwórjonu towarišnosć. Njewótwisnje póchada stoj w zakładnej kazni póstajone pšawo na liche rozwijanje, wugbaśe nawuknjonu a zmysłapołnu cynitosć a dowolnosć za to. Ako bergarje togo města my by dejali wšykne móžnosć zdźěliś, na wugótowanju sobu statkowaś. Za to trjebamy dialog a sobustatkowanje zgromaźeństwow samaskich zajmow, teke gaž słušaju te cesćej k njesłuchanym. Mamy ako zaměr, śěžyšćo diskusije k móžnosćam produktiwnego zgromaźeństwa – pšec wót tšachow a starosćow.

Šyrša pódpěra integratiwnego socialnego źěła jo pśi tom absolutnje notna, rowno tak ako rumy, kenž dowoliju kulturnym a nabóžninym towaristwam wužywjenje jich zajmow. Resorse su južo dane, trjebaju pak wóttwaŕ pśedsudkow a resentimentow pśez dialogiske źěło, ale teke wóttwaŕ běrokratiskich zajźowow.
Wósebnje w mjazynarodnem-akademiskem konteksće pórucyjo Chóśebuz kšasny potencial rozestajenja z kulturneju wjelerakosću a głosami za wugótowanje wótwórjonych strukturow. Rozgranjańske kafejownje a kurse su za to predestiněrowane.

Pódpěrajśo nas

Zgromadnje za wobydlarjam blisku politiku w Chóśebuzu

Wěrnosć jo, wólbne wójowanje jo droge. Comy napšawdu něco dojśpiś w tom měsće a za to trjebamy pódpěru. W Quasimonje, w Mugfugu, fango abo we wjele drugich městnach su za to naše pósćiwańske głažki. Jich wjelikomyslna pódpěra zmóžnijo nam, našo město zgromadnje wugótowaś a nastupnosći wšyknych wobydlaŕkow a wobydlarjow prědk stajiś. Kuždy pśinosk licy, aby žywy a wjelebocny pśichod za Chóśebuz stwórił. Cyńśo sobu a pomagajśo nam pśi tom, politiku zwopšawdniś. Zgromadnje móžomy mócnu zgromadnosć natwariś a město formowaś, kenž wšym słuša.

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.