Tema Wobchad

Moderny, dermotny zjawny bliskowobchad

W Chóśebuzu dej se trajne wuwiśe wobcada pógónjowaś, kenž sajźi na pódpěrowanje kólosowańskich sćažkow, wutwaŕ bliskowobchada a twarjenje parkowanych domow za kólasa. Derje wutwarjona seś kólasowańskich sćažkow by wobydlarjam zmóžniła, kólaso ako za wobswět tyjucu alternatiwu wužywaś a měsćański wobchad pówulichowaś. 

Rownocasnje dej se bliskowobchad pśez moderny buse (zeleny wóźik a elektro) a elektriske atraktiwnjej wugótowaś, wězany z wusko taktowanymi jězdnymi planami a až kuždy běrtyl města jo derje k dostaśeju. Dalej deje se parkowane domy za kólasa natwariś (nic jano pśi głownem dwórnišću), kenž póbituju wěste wótstajeńske móžności, městna za serwis ako stacije za reparatury a lodowańske stacije za e-bike.

Dalšny wažny dypk jo perspektiwiski dermotny zjawny bliskowobchad. Ako prědny kšac dej se to za wuknice a wukniki, studentki a studenty, wuknjeńcowki a wuknjeńce a pózdźej za wšych wobydlaŕkow a wobydlarjow zrealizěrowaś. Pśez cełkowne pśesajźenje teje strategije bywa Chóśebuz k žywjenja gódnemu, socialnje spšawnemu a na pśichod orientěrowanemu městoju, w kótaremž trajna mobilita ma wusoku gódnotu.

W Chóśebuzu dej se trajne wuwiśe wobchada pógónjowaś, kenž sajźi na pódpěrowanje kólosowańskich sćažkow, wutwaŕ bliskowobchada a twarjenje parkowanych domow za kólasa. Rownocasnje dej se bliskowobchad pśez moderny buse a elektriske atraktiwnjej wugótowaś. Dalšny wažny dypk jo perspektiwiski dermotny zjawny bliskowobchad. 

Městna k wótstajenju kólasow a parkowe domy za kólasa.

Za kólasa ze źiśecymi pśipowjesakami abo nakładnymi kólasami ma se wěcej městna wutwóriś.
Wutwaŕ wěstych městnow a parkowych domow jo kšac do togo směra.

detaile se woglědaś

Smart-city -infrastruktura a smart-mobilita

Smart-city-titel smějo rad w měsćańskem žywjenju teke wiźeś byś. Optiměrwanja w tom wobłuku wopśimjeju inteligentne wobswěśenje města a parkowańske systemy, ale teke móžnosći digitalnego serwisa, ako tracking w cystem casu w zjawnem bliskowobchaźe, carsharing a wšakorake zawězenja wót app.

rozgranjański partnaŕ: Philipp Kalisch

ÖPNV – Park&Ride

Město ma problem ze zatykanymi drogami za cas kopice. Pó drogowanju dajo něźi 61.000 jězdźecych w Chóśebuzu. Wóni maju wólbu mjazy kólasom, awtom abo zjawnym městnom. Jano 23.400 Luźe tšuga źěłowy źeń z wokoliny do měsćańskego ruma. Zjawnosćinske pśizamknjenje jo źělnje znjemóžne. Za šoferow: nutśika njedajo daniž wóźeński system parka daniž dosć P + R- parkowanišćow w měsćańskem regionje.

detaile se woglědaś

Pódpěrajśo nas

Zgromadnje za wobydlarjam blisku politiku w Chóśebuzu

Wěrnosć jo, wólbne wójowanje jo droge. Comy napšawdu něco dojśpiś w tom měsće a za to trjebamy pódpěru. W Quasimonje, w Mugfugu, fango abo we wjele drugich městnach su za to naše pósćiwańske głažki. Jich wjelikomyslna pódpěra zmóžnijo nam, našo město zgromadnje wugótowaś a nastupnosći wšyknych wobydlaŕkow a wobydlarjow prědk stajiś. Kuždy pśinosk licy, aby žywy a wjelebocny pśichod za Chóśebuz stwórił. Cyńśo sobu a pomagajśo nam pśi tom, politiku zwopšawdniś. Zgromadnje móžomy mócnu zgromadnosć natwariś a město formowaś, kenž wšym słuša.

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.