Naša wizija za Chóśebuz

Z toś tymi temami nastupijomy

Z wócami na wólbne wójowanje dajomy Wam pśeglěd na temy, z kótarymiž nastupijomy.
Familija, trajnosć, wobchad, integracija/migracija, (sub)kultura, gentrificěrowanje a digitalizacija stoje w fokusu našeje politiskeje agendy. Zasajźijomy se za to, až Chóśebuz ma žywy a wjelebócny pśichod, w kótaremž stoje nastupnosći bergaŕkow a bergarjow w srjejźišću. Zgromadnje móžomy mócnu zgromadnosć natwariś a město formowaś, kótarež słuša wšyknym. Waš głos licy.

Familija

Wobchad

(SUB)Kultura

Digitalizacija a zarědnistwo

Trajnosć

Integracija / Migracija

Gentrificěrowanje

Wobźělenje wobydlarjow

Familija

Nadawk našogo města musy byś, derjeměśe wšych pólěpšyś a pomoc za sebjepomoc pódpěrowaś – pśez kwantitatiwnje dosegajuce a kwalitatiwnje dobre pórucenja wobstaranja źiśi, zjawne pórucenja pódpěrowanja źiśi, młodostnych a familijow.

detaile se woglědaś

Trajnosć

Produkcija a składowanje miliny, pak w komercielnem pak w priwatnem ramiku, jo wažny dypk pśi wugótowanju pśiducych lět. Jo móžno, wótpowědne grunty za wudobywanje solarneje miliny na wobkšyśowanych parkowanišćach, na zjawnych twarjenjach abo w domacnem wobłuku namakaś.

detaile se woglědaś

Wobchad

W Chóśebuzu dej se trajne wuwiśe wobchada pógónjowaś, kenž sajźi na pódpěrowanje kólosowańskich sćažkow, wutwaŕ bliskowobchada a twarjenje parkowanych domow za kólasa. Rownocasnje dej se bliskowobchad pśez moderny buse a elektriske atraktiwnjej wugótowaś. Dalšny wažny dypk jo perspektiwiski dermotny zjawny bliskowobchad.

detaile se woglědaś

Integracija/migracija

Njewótwisnje póchada stoj w zakładnej kazni póstajone pšawo na liche rozwijanje. Za to trjebamy dialog a sobustatkowanje zgromaźeństwow samskich zajmow, teke gaž słušaju te cesćej k njesłuchanym. Mamy ako zaměr, śěžyšćo diskusije k móžnosćam produktiwnego zgromaźeństwa – pšec wót tšachow a starosćow.

detaile se woglědaś

(SUB)kultura

Chóśebuz ma bogatu a pódpěrje gódnu subkulturu, njasona pśez towaristwa, cesne amty a komercielne pórucenja. Liche rozwijanje jo jasny faktor za žywjeńsku kwalitu, integratiwne pórucenja a swójsku statkownosć, pśeto wósebnje how pódpěruju platformy tu zgromadnosć, kenž jo za wuměnu wjelgin wažna.

detaile se woglědaś

Gentrificěrowanje

Swěśakowe projekty njesměju na tuń normalnje a/abo mało zasłužecych wobydlarjow hyś. Centrum města wóstanjo pśez platowe twarjenja měsćański źěl z wjelikeju wjeleraznosć wšych socialnych warstwow. Wobgrozone su wobłuki na kšomje měsćańskego centruma, wobłuk dwórnišća a wobłuk uniwerzity. Tam se zacyniju abo se wutłocuju kluby.

detaile se woglědaś

Digitalizacija a zarědnistwo

Digitalna transformacija njeskóncyjo pśed našym komunalnymi zarědnistwami.
W casu digitalizacije by se teke Chóśebuz procował, wěcej eficientne a na wužywarjow orientěrowane zarědnistwowe struktury twóriś, aby naše pótrjeby lěpjej spółnił. Dogromady pśinosyjo digitalizacija, až komunalne zarědnistwa bywaju transparentnjejše, eficientnjejše a wěcej na byrgarja orientěrowane.

detaile se woglědaś

Wobźělenje bergaŕkow a bergarjow

Zmócnjenje wobźělenja bergaŕkow a bergarjow w komunje jo rozsuźecego wuznama, dokulaž ma wjeliku licbu positiwnych wustatkowanjow na lokalnu zgromadnosć a demokratiske žywjenje. Dogromady pśinosujo wobźělenje bergaŕkow a bergarjow k tomu, žywu, inklusiwnu a demokratisku towarišnosć na lokalnej rowninje pódpěrowaś.

detaile se woglědaś

Pódpěrajśo nas

Zgromadnje za wobydlarjam blisku politiku w Chóśebuzu

Wěrnosć jo, wólbne wójowanje jo droge. Comy napšawdu něco dojśpiś w tom měsće a za to trjebamy pódpěru. W Quasimonje, w Mugfugu, fango abo we wjele drugich městnach su za to naše pósćiwańske głažki. Jich wjelikomyslna pódpěra zmóžnijo nam, našo město zgromadnje wugótowaś a nastupnosći wšyknych wobydlaŕkow a wobydlarjow prědk stajiś. Kuždy pśinosk licy, aby žywy a wjelebocny pśichod za Chóśebuz stwórił. Cyńśo sobu a pomagajśo nam pśi tom, politiku zwopšawdniś. Zgromadnje móžomy mócnu zgromadnosć natwariś a město formowaś, kenž wšym słuša.

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.