Tema familija & socialne

Za kwantitatiwnje dosegajuce a kwalitatiwnje dobre pórucenja

Nadawk našogo města musy byś, derjeměśe wšych pólěpšyś a pomoc za sebjepomoc pódpěrowaś – pśez kwantitatiwnje dosegajuce a kwalitatiwnje dobre pórucenja wobstaranja źiśi, zjawne pórucenja pódpěrowanja źiśi, młodostnych a familijow.
Zakład jo how integrěrowane planowanje socialnego ruma, kenž se orientěrujo na pótrjebach bergaŕkow a bergarjow, aby mogło pón jadnańske pótrjeby za pśiduce aktiwity wótměnjaś. Za pśesajźenje a społnjenje źěłamy ze lichymi nosarjami socialnego góspodaŕstwa. Wóni deje lěpše financielne wugótowanje dostaś, aby mógli pótrjebam wótpowědajucy źěłaś.

Co comy dojśpiś:
Njamóžomy zarědnistwo pśewrośiś, ale stajimy spódobne a njespódobne pšašanja a pominanja:
Nježli pśidu góspodaŕstwowe pśizjawjenja za wobłuki młoźinskego a familijowego pódpěrowanja pśez fachowy wobłuk młoźinskego amta, su z aktěrami lětne nosaŕske rozgrona wjasć. Akle na zakłaźe jich fachowego pozsuźowanja połoženjow na konkretnych městnach móžo pótrjebam wótpowědujucego góspodaŕstwego planowanja nastaś.
Lěpše financielne a personelne wugótowanje zjawnych pórucenjow lichych nosarjow. W kuždem familijowem centrumje a pódobnych institucijach jo nanejmjenjej 1,5 personalnego městna zmóžniś.
Zjadnorjone póstupjenje za pšosby we wobłuku financěrowanje pśipłaśonkow a pódpěrow a wótźěłanje zawóstańkow: Pšosby se wótpowěduju positiwnje cesto akle pó zachpjeńku lěta, wótlicenja akle pó 10 lětach.

Prewentacija město interwencije

Licba ambulantnych a stacionarnych pomocow ku kubłanju a teke pótrjeba šulskich pśewóźowarjow a pśewóźowaŕkow lětadłujko pśiběrajo. How su to słužbne nadawki komuny. To zawinujo wěcej źěła ako nutśikownje zarědnistwa tak teke pśi lichych nosarjow pomocy za źiśi a młododostne. Ta tak stupjona pótrjeba za fachowymi mócami njamóžo se wěcej spokojaś a wjele pomocow za jadnotliwy pady se wugbajo pśepózdźe. Wiźimy nejwětšu šansu za pómjeńšenje padowych licbow w zmócnjenju wótwórjonych pórucenjow za wobradowanje a wobstaranje pśi pódpěrje źiśi, młoźiny a familijow. Orientěrujomy wósebnje na kupcyne pórucenja. Wótwórjone pórucenja su z fachowymi socialnymi źěłaśerjami a źěłaśeŕkami a z pedagogiskimi fachowymi mócami wobsejźone. How namakaju bergarje a bergaŕki z wšakorakimi problemami wobradowańske pórucenja a pomoc za sebjepomoc – mimo zajźowow. Wjele se angažěrujo pó tom sami cesnoamtski a pódpěruju drugich na swójich drogach. Zmócnjenje takich strukturow jo njezbytne a wjeźo k lěpšeju solidarneju zgromadnosću mjazy měsćańskimi wobydlarjami a wobydlaŕkami a k pómjeńšenju problemow, kótarež mógu k rozłamanju familiarnych strukturow napóraś.

rozgranjański partnaŕ: Thomas Hartmann

Efektiwne zasajźenje danych srědkow

Budgety pomocy za źiśi a młodostne su wobgranicowane a njerostu tak malsnje ako pótrjeby familijow. Pśidatnje staje tarifowe a inflacijske wuwijanja zajźonych lět měsćańskemu etatoju dalšne wupominanja. Ambulantne abo stationarne pomocy ku kubłanju su z góźinskimi sajźbami wót někak 80€ abo dnjowymi sajźbami až do 400€ relatiwnje droge a traju cesto někotare mjasece abo lěta.
Prewentiwne pórucenja su dla jich struktury napśeśiwo tomu wjelgin pśigódne. Pśez zwězanosć indiwiduelnych problemow z kupcynymi pórucenjami nastanjo efekt, kenž dalšny kosty žari. W pśerězku nad 75% kostow jo personalne. Pśez lěpše financielne wugótowanje južo źěłajucych projektow mógu luźe lažćej pśichod namakaś a pomoc dostawaś a trjebaju mjenjej pomocy za jadnotliwe pady. Pśez to mógu take formy pomocy mjazy 50% a 80% pśigódnjejše byś.

rozgranjański partnaŕ: Thomas Hartmann

Efektiwne zasajźenje danych srědkow

Město Chóśebuz financěrujo wjeliku mań pórucenjow wšakorakich wusměrjenjow. Take se stawa pśez finacielnu pódpěru, pśipłašonki abo ako myto. Te wugbaśa se refinancěruju źělnje pśez wurownańske płaśenja pśez kraj, pśez spěchowańske srědki abo pśez swójske srědki. Co nam felujo, stej jasne objektiwne wobglědanje a komunikacija statkownosći tych wšakorakich pórucenjow. Pawšalne pówušenje spěchowańskich sumow, zestarjone rozdźělenje na měsćańske kwartěry a droge procedury pśi pšosenju a wobźěłanju makaju se z felujucym rozestajenim z pótrjebami bergarjow a bergaŕkow a wopśimjeśowymi wusměrjenjami danych pórucenjow.

rozgranjański partnaŕ: Thomas Hartmann

Pódpěrajśo nas

Zgromadnje za wobydlarjam blisku politiku w Chóśebuzu

Wěrnosć jo, wólbne wójowanje jo droge. Comy napšawdu něco dojśpiś w tom měsće a za to trjebamy pódpěru. W Quasimonje, w Mugfugu, fango abo we wjele drugich městnach su za to naše pósćiwańske głažki. Jich wjelikomyslna pódpěra zmóžnijo nam, našo město zgromadnje wugótowaś a nastupnosći wšyknych wobydlaŕkow a wobydlarjow prědk stajiś. Kuždy pśinosk licy, aby žywy a wjelebocny pśichod za Chóśebuz stwórił. Cyńśo sobu a pomagajśo nam pśi tom, politiku zwopšawdniś. Zgromadnje móžomy mócnu zgromadnosć natwariś a město formowaś, kenž wšym słuša.

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.