Tema Digitalizacija a zarědnistwo

Komunalne zarědnistwa transparentnjejše, eficientnjejše a wěcej na byrgarja orientěrowane.

Digitalna transformacija njeskóncyjo pśed našym komunalnymi zarědnistwami.
W casu digitalizacije by se teke Chóśebuz procował, wěcej eficientne a na wužywarjow orientěrowane zarědnistwowe struktury twóriś, aby naše pótrjeby lěpjej spółnił. Digitalne komunalne zarědnistwo wužywa moderne technologije, aby procese optiměrowało, pśichod k informacijam wólažčyło a interakciju mjazy zarědnistwom a bergarjam pólěpšyło.

Centralny wobźěl digitalnego komunalnego zarědnistwa jo zawjeźenje słužbow wót e-government. Wšykne dokumenty za woglěd do zarědnistwa deje digitalnje k dispoziciji stojaś. Bergaŕki a bergarje mógu online pšosby stajaś, formulary wudospołniś, informacije wótwółaś a analognym woglědam do amta zadoraś. To zežarijo cas a pómjeńšyjo běrokratisku procu za wšyknych.
Dalej zmóžnijo digitalizacija pólěpšonu komunikaciju a zgromadne źěło nutśikownje zarědnistwa. Pśez zasajźenje digitalnych platformow a tool mógu sobuźěłaśeŕki a sobuźěłaśerje eficientnjej informacije wuměnjaś, projekty koordiněrowaś a zgromadnje na rozwězanja źěłaś.

Dogromady pśinosyjo digitalizacija, až komunalne zarědnistwa bywaju transparentnjejše, eficientnjejše a wěcej na bergarja orientěrowane. Pśez zasajźenje modernych technologijow wótpowěduju lěpjej pótrjebam bergaŕkow a bergarjow a rownocasnje se pómjeńšyjo běrokratiske źěło.

Co comy dojśpiś:
Na internetowem boku města Chóśebuz deje za bergaŕki a bergarjow relewantne informacije lažko namakaś a downlodowaś byś.
Wšykne dokumenty za pšosby, dopokaze abo pódobne procese deje se zjadnotniś – fach pśeśěgajuce. Pdf-dataje, kenž mógu se wudospołniś, deje zascannowane pśedlogi zajźonego stolěśa narownaś.

śesajźenje kazni za pśichod do interneta

Wót 2017 statkujuce a wót 2022 wězujuce deje zarědowańske akty zjawnych amtow za bergarjow a bergaŕki online dojśpiś byś. Z tym njejo měnjone było, až formulary se zascannuju a stoje pón ako pdf-dataje za downolad k dispoziciji. Ale samo to njejo měsćańske zarědnistwo pórědnje realizěrowało. Wjele dokumentow, formularow, ale teke zarědnistwowe pśedpiski abo směrnice njejsu dojśpiś. Zawiny su wšakorake, rozwězanje njejo wiźeś, nam se zda, až něntejšny měsćański parlament se njezajmujo za to – lěcrownož wšykne chwale sebje z labelom „digitalne město“.

rozgranjański partnaŕ: Thomas Hartmann

Znjeběrokratizěrowanje

Wót 2017 statkujuce a wót 2022 wězujuce deje zarědowańske akty zjawnych amtow za bergarjow a bergaŕki online dojśpiś byś. Z tym njejo měnjone było, až formulary se zascannuju a stoje pón ako pdf-dataje za downolad k dispoziciji. Ale samo to njejo měsćańske zarědnistwo pórědnje realizěrowało. Wjele dokumentow, formularow, ale teke zarědnistwowe pśedpiski abo směrnice njejsu dojśpiś. Zawiny su wšakorake, rozwězanje njejo wiźeś, nam se zda, až něntejšny měsćański parlament se njezajmujo za to – lěcrownož wšykne chwale sebje z labelom „digitalne město“.

rozgranjański partnaŕ: Thomas Hartmann

Zarědnistwo ako atraktiwny źěłodawaŕ

Z pjenjezami, ÖPNV-tiketom a pódobnymi pówabkami njamožoš nikogo wěcej zagórjaś, w měsćańskem zarědnistwje źěłaś. Njeglědajuce na work-life-balance a zjadnośeńskosć wót pówołanja a familije jo źinsajšnym źěło pytajucym w prědnem rěźe wažne něco zmysłapołnego wugbaś. Permanentnje se wusajźowaś njespokojnym bergarjam a bergaŕkam, kompleksnym nutśikownym jadnanjam a špatnemu techniskemu wugótowanju, by mógło wjele wót takego rozsuda wótźaržaś.
Lěpjej funktioněrujuce zarědnistwo wobija se njespokojnych bergarjow a bergaŕki a twóri lěpše naglědanje. Derje naglědane zarědnistwo statkujo teke lěpjej ako źěłodawaŕ.
Ale njocomy na kuždy problem w zarědnistwje jano z wěcej personalom reagěrowaś.

rozgranjański partnaŕ: Thomas Hartmann

Turizm a kultura

Digitalna turizmowa platforma pórucyjo fleksibelne wirtuelne wjeźenja, interaktiwne kórty a informacije w cystem casu. Spěchujo teke digitalne muzeje a wuměstwowe galerije, což zmóžnijo woglědarjam bogate kulturne dožywjenje. Take pówušyjo aktraktiwitu města ako drogowański zaměr, wólažčyjo planowanje za turistow a pśinosujo k góspodarstwemu wuwiśu pśez turistiske nabranki.

rozgranjański partnaŕ:  Thomas Hartmann

Pódpěrajśo nas

Zgromadnje za wobydlarjam blisku politiku w Chóśebuzu

Wěrnosć jo, wólbne wójowanje jo droge. Comy napšawdu něco dojśpiś w tom měsće a za to trjebamy pódpěru. W Quasimonje, w Mugfugu, fango abo we wjele drugich městnach su za to naše pósćiwańske głažki. Jich wjelikomyslna pódpěra zmóžnijo nam, našo město zgromadnje wugótowaś a nastupnosći wšyknych wobydlaŕkow a wobydlarjow prědk stajiś. Kuždy pśinosk licy, aby žywy a wjelebocny pśichod za Chóśebuz stwórił. Cyńśo sobu a pomagajśo nam pśi tom, politiku zwopšawdniś. Zgromadnje móžomy mócnu zgromadnosć natwariś a město formowaś, kenž wšym słuša.

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.