Wuspěchy a njewuspěchy

To smy južo wšykno dojśpili

Južo dwě legislaturnej perioźe jo SUM w měsćańskem parlamenśe Chóśebuz zastupjona. How namakajośo pśeglěd našych wuspěchow. Ale teke naše kamsy gótujomy transparentnje. Pśeto, chto jo južo perfektny? Njamamy drje žednych superhelow, ale wójujomy z rozpalonosću za našo město. Wót pódpěry familije až k naslědnosći, integraciji a digitalizaciji – mamy wjele temow we wócyma. A jo, mamy teke swóje šmeki, ale my se za spšawnu politiku mócnimy. Z Wašeju pódpěru móžomy hyšći wjele wěcej dojśpiś!

Wótpóranje zwjaseleńskego danka za reje, erotiske wiki, table-dance a co ja wěm…

Z pódpěru zastojnstwa jo se naša ideja, grajnu awtomatowu mafiju pśepušćiś daś, z pśichylnosću pśiwzeła. W principje pśewjeźechmy, pśez radikalnu změnu wustawkow, pówušenje dankow a wólažcowachmy kulturny wobłuk.
Rezultat: 20.000 €wěcej za měsćańske kase + wótpóranje kulturnego danka!

My spórajomy swětło do śamnosći

Z boka wobydlarjow jo dało skjaržby, až jo w nocy na “městnje pśi słyńcnem zegerje” lěbda něco spóznaś. Wjelim jo było njepśijaznje pózdźejšej góźinje tam mimo hyś. Dokulaž městno ako park njejo płaśiło město zawězane, sebje žycenje wótpowědaś. Z dorazom bagerskego towaristwa měsćański srjejź a napšašowanim SUB pla STV su jen kóńc weto pśizwólili. Jano jaden jo se wobśěžkał: “Wón njamóžo tam wěcej we měrje kiffowaś”.

Skrotcenje dobrowólnego wugbaśa pla modelowego sedła za studentow

Pózwabk se pśezjawiś dejał se znižyś. Lětna 150 €premija měła na 100 €znižyś. Gaby my to tak pśejś dali, by pšašanje casa až do wótpóranja wustawkow było. Potencial zažarjenje města wob lěto by było 62T €(z 50 €wowalenim). Njejsmy pak mógli krotcenju zajźowaś, až swóju wažnosć změniś. Naraźenje SUMB:
Pówušenje lětneje premije na 200 €z casowym wobgranicowanim na tśi lěta pó stajenju póžedanja. Zalutowanje 62T €/ ka z pówušoneju atraktiwitu. Som měł z dwěma parlamentoma cyniś a som pśisamem njemudry. StuRa jo wugbała wurědne źěło. Stupa jo był taki kušk na noze.

Wuspěch? Nic za wšych!

Bild Von Sane – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0

Póžedanje za wideo pśenjasenje fachowych wuběrkow

Zakładna myslicka:
Diskusijny proces a namakanje rozsuźenja wšych politiskich nosarjow wótměwa se zwětšego južo na pósejźenjach pódzuběrkow. Prezentacije, informacije a pšašanja „Wopšawnjonych k powědanjeju“ za cas pódzwuběrkow su esencielne wokognuśa namakanja rozsuda wjele politikarjow. Cogodla njedejało to teke za chóśebuskich wobydlarjow zrozymliwe byś?

Prědne póžedanje bu dla samsku licbu głosow nejpjerwjej raz wótpokazane. Źěkowano wideowemu wusćełanju jo se wupokazało, až licenje głosow prezidiuma jo było wopacne. Weto su musali mjasec pózdźej znowa wótgłosowaś. Póžedanju su pśigłosyli tola w samskem zwisku pšawniski wuwóstśili. Jano z jadnotnym pśigłosowanim wuběrka jo pśenjasenje dowólone.

Nanejžlěpjej!

 

Pśizwólenje a pódpěru balkonowych milinaŕnjow pśez GWC we wobstatku a pśi nowotwari

W casu energijoweje změny su dejali chóśebuske wobydlarje, kenž njamógu se swójstwoju abo druge imobilije wobsejźeś na njej wobźěliś. K tomu pśiźo socialny aspekt, stupajucym energijowym płaśiznam stajaś móc. Pśipšawy takego charaktera amortizěruju se w běgu 3 lět bźez pódpěry kuždyckich spěchowańskich srědkow. Rědko jo ekologija a ekonomija tak blisko była.

Pominanja:

GWC ma na dobro wobswěta a financielnego wólažcenja
wobydlaŕ móžnosć twóri, až móžo kuždy najmaŕ balkonowe milinaŕnje pśizamknuś. Za to ma GWC slědujuce napšawy pśewjasć.
1. wobšywanje balkonow z wjedrom twardym a pśigódnymi tykackami pla starego twarjenja a tyzkow
Nowotwaŕ na pšosbu najmarja k natwarjenju solarneje milinaŕnje.
2. pśizwólenje a pśigłosowanje instalaciji balkonoweje milinaŕnje z boka GWC z boka GWC
žycenje najmarja wótpowědujucy wobstojecemu twaŕskemu pórědoju
3. pla GWC maju se pśigranjańske partnarje etablěrowaś, kenž pśi stajenju póžedanja pomocu se pśi stajenju pšosby pomogaś
Dej byś.
4. město Chóśebuz ma wobydlarjow wó spěchowańskich srědkach informěrowaś.

Bóžko wótpokazane, teke wót LINKEN

 

 

Rozgłos Chóśebuz

Kooperacija z městom jo bóžko w pěsku wótběgnuła.
Pó 5 zmakanjach a 5 lětach zagronow jo město Chóśebuz rozsud wutwóriło, wuwiśe lichego WLAN bźeze lichego radija wugótowaś. Zmakanja, bźez telefoniska, su se južo wótměli. Jo dało samo zakaz kooperacije zjawnych institucijow napśeśiwo lichemu rozgłosoju. Shit!

hotelowy dank

Wót lěta 2009 jo było wowalenje MwSt. wót 19 % na 7 %. pó rozdźělenju dankow słuša 2,2 % toś teje MwSt. komuny. Njejsom dowiźeł, až indirektnje hotelowu spartu subwencioněrujomy. Etat móžoš teke z dochodami konsoliděrowaś.
Pśewjeźenje: Póžedanje na pśespytowanje stajiło jo se. Nejwšakorakše eksistěrujuce modele w Barlinju-Bramborskej su se napśeśiwo stajili, ewaluěrowali a pśespytowali. Nabranki města by ca. 300T €wob lěto byli, tendenca stupajuca. Bóžko smy lěbda pśiwisnikow z boka frakcijow namakali. Jadnučka zajmowana frakcija jo była SPD. Póžedanje na zawod jo se na dalšne pśesunuło. Někake wustawowe wobśěžkanje z boka DEHOGA wšak jo hyšći trało. Póžedanje njejo žednje wěcej do jawišća stupiło.

Tiket

Pó tśich lětach rozgrona z Chóśebuzom wobchadom jo pśišło pógibowanje k temje bźez jězdnych lisćikow. januar 2018 jo se prezentěrowała studija k pśewjeźenju, bazěrujucy na zakłaźe bachelorowego źěła BTU Chóśebuz. Pśedpise toś togo źěła jo se wót SUM a Chóśebuz stajało.
– bergaŕski wobchadowy wótedank wót 18 do 67 lět (zbytk jěźo dermotnje).
– Žedno dopołne zarownanje kostow pśez bergarja jo pśedwiźone.
– Jano zgubjone pśedawanja lisćikow a połojca měsćańskego pśipłaśonka 2016 (ca.3,5 milionow) se bergarjam pśichyla.
Wuslědk studije: ca. 67T wósoby pśidu do winowatosći mjasecnego 19,90 €zapłaśiś. Myto lažy jasnje pód twarźinu IV pawšalu za mobilitu
Formalne póžedanje wó pšawniske pśespytowanje jo grozyło bóžko rozbiś, tak až jo frakcija IB / SUM pórazku grozyła. Šołta jo situaciju pśez zapisk wumóžył, pśespytowanje dojźo južo pśez Wobchadniski zwězk Barliń Bramborska. (VBB). Póžedanje jo se, ako tak cesto, w legislaturje pśesunuło. Njejsu žednje wěcej nawlakli.

Pódpěrajśo nas

Zgromadnje za wobydlarjam blisku politiku w Chóśebuzu

Wěrnosć jo, wólbne wójowanje jo droge. Comy napšawdu něco dojśpiś w tom měsće a za to trjebamy pódpěru. W Quasimonje, w Mugfugu, fango abo we wjele drugich městnach su za to naše pósćiwańske głažki. Jich wjelikomyslna pódpěra zmóžnijo nam, našo město zgromadnje wugótowaś a nastupnosći wšyknych wobydlaŕkow a wobydlarjow prědk stajiś. Kuždy pśinosk licy, aby žywy a wjelebocny pśichod za Chóśebuz stwórił. Cyńśo sobu a pomagajśo nam pśi tom, politiku zwopšawdniś. Zgromadnje móžomy mócnu zgromadnosć natwariś a město formowaś, kenž wšym słuša.

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.