Tema trajnosć

Lokalne wuwiśe w transformacijnem procesu

Trajnosć jo wjelika tema našogo casa, pokazujo wósebnje wob běžecy transformacijny proces w strukturnej změnje móžnosći, kenž lokalne wuwiśe sobu póstajaju.
Wiźimy wšake koncepty ako gódne, jim w Chóśebuzu slědowaś. Produkcija a składowanje miliny, pak w komercielnem pak w priwatnem ramiku, jo definitiwnje wažny dypk pśi wugótowanju pśiducych lět.
Jo móžno, wótpowědne grunty za wudobywanje solarneje miliny na wobkšyśowanych parkowanišćach, na zjawnych twarjenjach abo w domacnem wobłuku pśez wótpowědne jadnanja a napšawy namakaś a wužywaś. Informacije k wětšowymi a solarnymi milinaŕnjami na domacnem balkonje su daś a rozšyrjaś, n. pś. pśez informacijne hotline za najmarjow a to napokazowanje móžnosćow pódpěry. Zawěsće take se wěžo z nuznje trjebneju wutwarju wótpowědneje infrastruktury (teke w digitalnem wobłuku) a teke z wuproběrowanim nowych konceptow składowanja miliny.

Srjejźne město mimo awtow wužywa ako turizmje tak teke cuśim zgromadnosći měsćańskego jědra. Nastawajuce městno jo derje wužywaś za pódpěru modernych konceptow mobility, n. pś. pśez markěrowane parkowanišća za kólasa a śěźowe kólasa a teke za nuznje trjebnu wutwaŕ kolasowańskich sćažkow. Dla togo smy za to, najmaŕske rolery z města wótwónoźeś abo nanejmjenjej pśez kšute wótstajeńske grunty mócnjej reglementěrowaś. Tak comy teke wěcej lichoty wót barierow a wěstosć we wobchaźe zrěalizěrowaś.
Na kóńcu musy wěcej na pótrjebach bergarjow orientěrowany bliskowobchad garantěrowany byś. Cil by dejał wusćejše zgromadne źěło z fakultetom za měsćańske planowanje BTU byś.
Wósebnje blisko komunalnych twarjenjow móžo město dobry pśikład daś a lodowańske móžnosći za elektromobilitu k dispoziciji stajaś.

Balkonowe milinarnje

Stupajuce energijowe płaśizny a energijowy pśewrot su wšuźi w rozgronje. Město šyrokego zajma jo wětšyna luźi we wusokem měrje wót rozsudow a wuwiśow w takich wobłukach wótwisna, luźe njamógu pak sami to direktnje wobwliwowaś. To comy změniś!

Teke mimo pódpěry móžo se balkonowa milinarnja (milinarnja za kuždego/za kuždu) južo pó 4-6 lětami se wupłaśiś a pśinosujo tak k financielnemu wulichowanju bergarjow a bergaŕkow a pśinosujo teke k energijowej změnje.

Pódla wjele priwatnych pśenajmarjow, swójstwowych bydlenjow a dalšnych bydleńskich zawodow ma měsćańske GWC někak 17000 bydlenjow a wjele dalšnych zawodowych imobilijow we wobstatku. Wjeliki źěl góźi se za balkonowe milinarnje.

Comy se dalej za pódpěru a wobźělenje bergarjow a bergaŕkow pśi energijowej změnje zasajźowaś.

Kak dej take se stawaś?
1. Pśizwólenje a pśigłosowanje instalacije balkonoweje milinarnje wót boka GWC na žycenje wótnajmarja wótpowědnje twaŕskego pórěda
2. Pśi GWC deje se rozgranjańske partnarje etablěrowaś, kenž su pśi pšosbach k pomocy.
3. Bergarje a bergaŕki dostanu informacije wó móžnosćach pódpěry.
4. Zasajźijomy se za komunalny pódpěrowański program.

rozgranjański partnaŕ: Robert Amat Kreft

Pódpěrajśo nas

Zgromadnje za wobydlarjam blisku politiku w Chóśebuzu

Wěrnosć jo, wólbne wójowanje jo droge. Comy napšawdu něco dojśpiś w tom měsće a za to trjebamy pódpěru. W Quasimonje, w Mugfugu, fango abo we wjele drugich městnach su za to naše pósćiwańske głažki. Jich wjelikomyslna pódpěra zmóžnijo nam, našo město zgromadnje wugótowaś a nastupnosći wšyknych wobydlaŕkow a wobydlarjow prědk stajiś. Kuždy pśinosk licy, aby žywy a wjelebocny pśichod za Chóśebuz stwórił. Cyńśo sobu a pomagajśo nam pśi tom, politiku zwopšawdniś. Zgromadnje móžomy mócnu zgromadnosć natwariś a město formowaś, kenž wšym słuša.

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.