Tema Gentrificěrowanje

Strukturna změna za wšyknych

Projekty strukturneje změny su wažne za wuwiśe města. Swěśakowe projekty njesměju na tuń normalnje a/abo mało zasłužecych wobydlarjow hyś.
Centrum města wóstanjo pśez platowe twarjenja měsćański źěl z wjelikeju wjeleraznosć wšych socialnych warstwow. Wobgrozone su wobłuki na kšomje měsćańskego centruma, wobłuk dwórnišća a wobłuk uniwerzity. Tam se zacyniju abo se wutłocuju kluby.

Tuni bydleński rum, kenž jo saněrowanja gódny, njemějo wěcej dowolenje za wótryśe dostaś (kaž na Malińskej droze, źož tune bydlenja se znice a droge bydlenja su planowane).
Dane bydleńske projekty ako K29 trjebaju rozymne ramikowe wuměnjenja. Město dej pśeglědaś, swóje bydleńske domy njepśedawaś wěcej na nejwěcej bitujucym, ale drustwowe bydlenja pódpěrowaś. Pšawe drustwowe bydlenja, pótakem nic koncern, kenž se sam wěcnje wopacnje ako egWohnen pómjenujo.
Proznje stojece pśedawańske lokale we wobsejźeństwje města, by se dejali nachylnje wuměłstwje a kulturnje twórjecych k dispoziciji stajaś.

Njewužywane zawodne imobilije deje rumy kultury bywaś. Piwnice pód lědom Měsćańskeje promenady su byli až do diletantizma Treuhand a dla slědujucych nje-inwestorow městna sporta a kultury. Back to the roots.
Tak gronjone DDR-garaže se pśeplanuju. Fairnosć napśeśiwo wužywarjam: Pušćenja pachta muse se z casom pśipowěźeś, kosty wótryśa njesměju wužywarje nosyś.

Droge bydlenja mógu na tegdejšych gruntach wótryśa w Chmjelowje a Knorawje nastawaś. Wšykne zastarańske medije su tam dane. Zadora nastaśeju ghetto tejowu běrtelowu a pówušyjo motiwaciju za na bergarjow orientěrowany ÖPNV. Tak njemusymy pśirodowe grunty woprowaś, a małe gumna njemuse se pśecej nadplanowaś.

Pódpěrajśo nas

Zgromadnje za wobydlarjam blisku politiku w Chóśebuzu

Wěrnosć jo, wólbne wójowanje jo droge. Comy napšawdu něco dojśpiś w tom měsće a za to trjebamy pódpěru. W Quasimonje, w Mugfugu, fango abo we wjele drugich městnach su za to naše pósćiwańske głažki. Jich wjelikomyslna pódpěra zmóžnijo nam, našo město zgromadnje wugótowaś a nastupnosći wšyknych wobydlaŕkow a wobydlarjow prědk stajiś. Kuždy pśinosk licy, aby žywy a wjelebocny pśichod za Chóśebuz stwórił. Cyńśo sobu a pomagajśo nam pśi tom, politiku zwopšawdniś. Zgromadnje móžomy mócnu zgromadnosć natwariś a město formowaś, kenž wšym słuša.

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.