Wólba měsćańskego parlamenta Chóśebuz 2024

SUB zasajźijo se z wšakorakich, angažowanych a kreatiwnych luźi wšych towarišnostnych wobłukow a lětnikow.
Zgromadnje smy se rozsuźili, našo město za positiwny pśichod sobu wugótowaś.

Rewitalizacija dolnoserbskeje rěcy

Torsten Mack

• Šćit milieua za bydleńske kwartěry
• Pódpěra kultury w kwartěrach
• Wšykne formy, družyny a rowniny kultury deje se wšyknym socialnym warstwam pśibližyś
• Zapśimjeśe wejsnych źělow, až teke jich wobydlarje (někak połojca města) profitěruju wót dobreje kulturneje infrastruktury, pótrjefijo fleksiblny ÖPNV
• Město Chóśebuz jo nejwětšy wobsejźaŕ imobilijow a dej tak teke motor za zasedlenje wót

Za žywy pśichod!

Manja Schwabe

Za mnjo stoj wjelebocna zgromadnosć we fokusu. Zasajźujom se za politiku, kótaraž ma luźam w našom měsće prědne byś, nic jano góspodaŕstwo. Stwórijom wěcej lichych rumow a pórucenjow za źiśi a młodostnych, aby toś te njetrjebali wšykne pó šuli město spušćiś. Mimo togo zasajźujom se za digitalizaciju šulow a amtow.

Za žywy pśichod!

Manja Schwabe

Za mnjo stoj wjelebocna zgromadnosć we fokusu. Zasajźujom se za politiku, kótaraž ma luźam w našom měsće prědne byś, nic jano góspodaŕstwo. Stwórijom wěcej lichych rumow a pórucenjow za źiśi a młodostnych, aby toś te njetrjebali wšykne pó šuli město spušćiś. Mimo togo zasajźujom se za digitalizaciju šulow a amtow.

Inkluziwnje politiku za wšych Chóśebuzarjow!

Nadeem Manjouneh

Cu, až źěłamy ako zgromadnosć gromadu, aby zawěsćili, až ma kuždy – njewótwisnje wót swójogo póchada – móžnosć, rosć, wuknuś a pśinosowaś. Stojm za politiku, kótaraž z luźimi powěda – nic wó njej. Politika zgromadne rozsudy twóri – nic w nastupanju.

Socialna spšawnosć,
sobupóstajanje a wobźělenje

Michael Matschke

Kontakt z wobydlarjami pytaś město rozsudow wót starodawnych pśedewześarjow we wuběrkach twóriś daś, rumy stwóriś, w kótarychž mógu se splećenje a dialog płodnje wjasć a w kótarychž wšykne zajmowe kupki słyšaju, su móje procowane zaměry a ideje za demokratiske rozestajenje z temami našogo casa.

Socialna spšawnosć,
sobupóstajanje a wobźělenje

Michael Matschke

Kontakt z wobydlarjami pytaś město rozsudow wót starodawnych pśedewześarjow we wuběrkach twóriś daś, rumy stwóriś, w kótarychž mógu se splećenje a dialog płodnje wjasć a w kótarychž wšykne zajmowe kupki słyšaju, su móje procowane zaměry a ideje za demokratiske rozestajenje z temami našogo casa.

Chóśebuz rosćo! Ale pšosym teke za wšykne!

Robert Amat Kreft

Za co ja stojm?

Jadno pšašanje ako mě wósobinski stawnje zaběra. Indiwidualne wuwiśowe móžnosći kuždego cłowjeka měli jědro kuždego politiskego angažementa twóriś. Pśi tom musyš mysliś: Což mě jadnomu dobrego dajo, wzejom drugemu. A kompromise maju (tak) górki słod. Njewótwisnje wót wopśimjeśa mójich rozsudow jo mě wažne, jim napśeśiwo transparentny a rozymliwy byś.

Aktualne

Chóśebuz jo wuzwólił

Chóśebuz jo wuzwólił

Bündnis 90/Die Grünen a SUB Chóśebuz zjadnośijotej swóje mócy. Naše zgromadne ideje a ideologije z wólbnych programow nas zwězuju. Gromaźe wugótujomy trajny pśichod za wšyknych Chóśebuskich: nutśiko! Bündnis 90/Die Grünen / SUB Chóśebuz– Naše wizije, waš...

Źěkujomy se

Źěkujomy se

Wuźěkujomy se wšyknym pódpěrarjam, pomocnikam a wjelim głosam, kótarež smy dostali. Minjone tyźenje su byli za nas wuskoboźecy a napinajucy cas. Wjaselimy se něnto na to, w měsćańskem parlamenśe za tebje wójowaś za žywy, inkluziwny a pisany Chóśebuz....

CHÓŚEBUZ JO/Ě

CHÓŚEBUZ JO/Ě

Sobotu, 25. maja, pśepšosyjo iniciatiwa „Chóśebuz cyni“ Was a waše familije, pśijaśelow, susedow, gósći, źěłowych kolegow, pśedewześa na městno pśi měsćańskej studni, aby pśi zgromadnej jězy na dłujkej tofli mjazy sobu do rozgrona pśišli. Dajśo se zmakaś a z...

Pódpěrajśo nas

Zgromadnje za wobydlarjam blisku politiku w Chóśebuzu

Wěrnosć jo, wólbne wójowanje jo droge. Comy napšawdu něco dojśpiś w tom měsće a za to trjebamy pódpěru. W Quasimonje ako teke we wjele dalšnych jsach su za to naše pósćiwańske głažki. Jich wjelikomyslna pódpěra zmóžnijo nam, našo město zgromadnje wugótowaś a nastupnosći wšyknych wobydlaŕkow a wobydlarjow prědk stajiś. Kuždy pśinosk licy, aby žywy a wjelebocny pśichod za Chóśebuz stwórił. Cyńśo sobu a pomagajśo nam pśi tom, politiku zwopšawdniś. Zgromadnje móžomy mócnu zgromadnosć natwariś a město formowaś, kenž wšym słuša.

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.

Übersetzt mit sotra.app