SUB-Tema wobchada

Městna k wótstajenju kólasow a parkowe domy za kólasa

Za kólasa z pśipowjesakom za źiśi abo za śěźowe kólasa musy wěcej městna nastawaś. Wutwaŕ wěstych městnow a parkowych domow jo kšac do togo směra. Pśed zjawnymi institucijami, w bydleńskich arealach, nakupowańskich centrumach a pśi stacijach njedosegaju pśedwiźone městna, wósebnje za wětše kólasa nic. Wót lěta 2021 njejo Bramborske kněžaŕstwo jano premije za kupjenje śěźowych kólasow wustajiło, ale jo teke twaŕskemu pórědoju wěcej ruma za wótstajeńske městna za kólasa dowoliło.

Gmejny njamógu něnto jano wěstu licbu wótstajeńskich městnow póstajaś, jo teke móžno, w póstajonych wustawkach za wótstajeńske městna awtowe městna pśez kólasowańske městna narownaś – až na pěśinu městnow. Take nowe jadnańske rumy comy za wobchadowu změnu w Chóśebuzu wužywaś.

Lichota za kólasa

rozgranjański partnaŕ:

Robert Amat Kreft

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.